Analyysit

Analyysit

Teemme laaja-alaisesti mikroskopiaan ja alkuaineanalytiikkaan perustuvia tutkimuksia. Laboratoriomme laitteisto koostuu valo- ja elektronimikroskoopeista (SEM) sekä röntgenmikroanalysaattoreista (EDS).

Röntgenmikroanalysaattorin tuottama alkuaineinformaatio ja mikroskoopin paljastama hienotopografia tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia erityisesti epäorgaanisen materiaalin analysoimiseen. Tämän tyyppisen analyysin synnyttämällä tiedolla on lukemattomia sovelluskohteita.

Rutiinitöihimme kuuluvat asbestianalyysit, pölyn koostumuksen analyysit, mineraalikuitujen laskennat geeliteipiltä, mineraalikuituanalyysit suodatinkankaasta, epäpuhtausanalyysit, vierasesinetutkimukset ja rikkivetyanalyysit. Teemme säännöllisesti tuotekehittelyyn ja laadunvalvontaan liittyviä tutkimuksia. Lisäksi osaamiseemme kuuluu mikroskooppikuvien tuottaminen esimerkiksi esitteitä varten.

Asbestianalyysit

Vuoden 2016 alussa tiukentunut asbestiin liittyvä lainsäädäntö edellyttää entistä tarkempia asbestikartoituksia. Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten kohdalla on selvitettävä sisältävätkö remontin tai saneerauksen yhteydessä purettavat rakenteet asbestia.

Asbestianalyyseja on Mikrofokuksessa tehty yli 25 vuotta. Kaikki analyysit tehdään luotettavuuden takaamiseksi elektronimikroskoopilla ja röntgenmikroanalysaattorilla. Mikrofokus Oy on urakoitsijoista ja kartoittajista riippumaton laboratorio.

Analyysitulokset saa meiltä nopeasti. Ilmanäytteistä tuloksen saa muutamassa tunnissa, materiaali- ja pölynäytteistä seuraavana arkipäivänä. Postitse lähetetyistä näytteistä toimitamme tulokset lähetyksen saapumispäivänä. Kaikki asbestitutkimukset voidaan tehdä myös erikoistyönä, jolloin analyysituloksen saa nopeimmillaan alle tunnissa. Teemme sopimuksen mukaan töitä myös viikonloppuisin.

Ulkoisena laadunvarmistuksena laboratoriomme osallistuu kansainvälisiin asbestilaboratorioiden vertailututkimuksiin (materiaalinäytteille Asbestos in Materials Scheme, AIMS ja ilmanäytteille Scanning Electron Microscopy Scheme, SEMS). Mikrofokuksella ei ole vertailukierroksilta virhepisteitä: raportti (pdf).

Katso myös ohje: asbestinäytteen ottaminen rakennusmateriaalista (pdf)

Teollisten mineraalikuitujen analyysit

Teollisia mineraalikuituja ovat tekniset lasikuidut, keraamiset kuidut sekä eristevillat eli kuonavilla, lasivilla ja vuorivilla. Teollisia mineraalikuituja voi päätyä sisäilmaan muun muassa ilmanvaihtolaitteiden rikkoutuneista eristeistä.

Teolliset mineraalikuidut aiheuttavat ärsytysoireita silmissä, iholla ja hengitysteissä. Lisäksi keraamiset kuidut ovat IARC:n luokituksen mukaan mahdollisesti syöpää aiheuttavia.

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa tutkitaan eri menetelmillä. Tarjoamme analyyseja geeliteippi-, suodatinkangas- ja pyyhintäpölynäytteille:

 • Geeliteipiltä pölylaskeuman kuitupitoisuuden määritys (kuitua/cm²) ja kuitutyyppien tunnistaminen
 • Suodatinkankaalta kuitupitoisuuden määritys (kuitua/cm² tai kuitua/cm³, jos suodattimen läpi kulkenut ilmamäärä tunnetaan) sekä kuitutyyppien tunnistaminen
 • Pölynäytteestä suuntaa-antava arvio kuitujen määrästä pölyssä ja kuitutyyppien tunnistaminen
Pölyn koostumuksen analyysi

Elektronimikroskoopilla (SEM/EDS) voidaan tutkia yksittäisten pölyhiukkasten kokoa, muotoa, hienorakennetta ja kemiallista koostumusta. Pienimmät analysoitavat hiukkaset ovat halkaisijaltaan noin 0,1 μm. Saatavan informaation perusteella pystytään luokittelemaan ja tunnistamaan suuri määrä sekä epäorgaanisia että orgaanisia hiukkasia.

Semikvantitatiivinen pölyn koostumuksen analyysi sisältää arvion eri ainesosien määrällisistä osuuksista pölyssä. Analyysissa tulee ilmi muun muassa seuraavien ainesosien esiintyvyys:

 • teolliset mineraalikuidut
 • asbestikuidut
 • homeitiöt
 • siitepöly
 • maalipöly
 • rakennuspöly
 • kipsipöly
 • kvartsipöly
 • metallipöly
 • tavanomainen huonepöly

Pölyn koostumuksen analyysi on tehokas apuväline epäpuhtauksien alkuperän ja sisäilmaongelmien syiden selvittämiseen. Analyysi soveltuu pölynäytteille kotitalous-, työ- ja teollisuusympäristöistä. Sen avulla voidaan arvioida myös siivoustoimenpiteiden onnistumista ongelmakohteissa.

Asiakkaan tarpeen mukaan voimme tutkia tarkemmin esimerkiksi jonkin tietyn epäpuhtauden esiintymistä pölyssä.

Katso myös: Ohje pyyhintäpölynäytteen ottamiseen (pdf)

Epäpuhtaustutkimukset ja vierasesineanalyysit

Elektronimikroskooppisella (SEM/EDS) tutkimuksella saadaan monipuolista informaatiota erilaisista epäpuhtauksista, ainejäämistä ja vierasesineistä. Näytteen luonteesta riippuen analyyseissa käytetään elektronimikroskoopin ja röntgenmikroanalysaattorin rinnalla myös valomikroskooppia. Analyysiin toimitettava näyte voi materiaalia, pölyä tai suodatettavaa nestettä. Pystymme analysoimaan hyvinkin pieniä näytemääriä.

Tyypillisiä tekemiämme tutkimuksia ovat:

 • elintarvikkeista löytyneiden vierasesineiden tunnistukset
 • materiaalien pinnoissa havaittujen epätoivottujen värimuutosten tai muiden kontaminanttien karakterisointi ja tyypittäminen
 • putkistoihin ja suodattimiin kertyneiden kiinteiden sakkojen analysointi
 • määrättyjen komponenttien etsiminen näytteestä

Elektronimikroskoopilla näytettä voidaan tarkastella hyvin suurilla suurennoksilla. Näin saadaan morfologista informaatiota epäpuhtausnäytteen muodosta, määrästä, koosta, kokojakaumasta, homogeenisuudesta ja mikrorakenteesta sekä esimerkiksi mikroskooppisista kulumista tai vaurioista näytteen pintarakenteessa.

Tutkimuksessa saadaan myös informaatiota alkuainekoostumuksen vaihtelun aiheuttamista tiheyseroista näytteessä, minkä avulla pystytään muun muassa erottamaan näytteessä oleva epäorgaaninen ja orgaaninen aines toisistaan.

Lisäksi näytteestä saadaan röntgenspektroskooppista alkuaineinformaatiota, joka mahdollistaa etenkin epäorgaanisen aineksen tehokkaan analysoinnin. Näytteen alkuainekoostumusta voidaan analysoida tarpeen mukaan muodostamalla karttoja alkuainejakaumista tai pisteanalyysilla, jonka avulla voidaan tutkia hyvin pienten partikkelien tai rajattujen alueiden alkuainekoostumuksia.

Elektronimikroskooppiset epäpuhtaus- ja vierasesineanalyysit johtavat usein hyvin nopeasti tuloksiin, esimerkiksi ongelmanlähteen jäljille tuotantoprosessissa. Tarvittaessa epäpuhtauksien lähde voidaan varmentaa vertailunäytteen avulla.

Materiaalin tunnistukset ja Raman-analyysit

Raman-mikroskoopilla voidaan tunnistaa laajasti materiaaleja. Tunnistaminen tehdään vertaamalla materiaaleille yksilöllisiä Raman-spektrejä laajoihin spektrikirjastoihin, joissa on eri materiaalien tunnettuja spektrejä. Jos epäilty aines on tiedossa voidaan käyttää vertailunäytettä. Spektrikirjastomme kattaa kymmeniä tuhansia yhdisteitä.

Raman-analyysi on nopea ja monen tyyppisille näytteille sopiva. Tunnistus ei edellytä näytteen esikäsittelyä eikä se tuhoa näytettä. Näyte voi olla kiinteää ainesta, geelimäinen, jauhe tai liuos, myös biologiset näytteet voivat soveltua tunnistukseen. Näytteen pieni koko ei ole ongelma. Parhaimmillaan alle mikrometrin kokoiset hiukkaset pystytään tunnistamaan.

Raman-mikroskoopilla tunnistetaan muun muassa muoveja, pigmenttejä, öljyjä, proteiineja, kemikaaleja ja mineraaleja.

Raman-analyysi sopii kontaminanttien ja tuotevirheiden tutkimukseen ja tuotevertailuun. Näytteen materiaalijakaumaa voidaan analysoida mikrometritasolla ja kerroksellisille materiaaleille voidaan tehdä myös syvyyssuuntaista profilointia hajottamatta näytettä.

Rikkivetyanalyysit

Yksi rakennusmateriaalien haitallisiin kemikaalipäästöihin sisältyvä yhdiste on rikkivety. Rikkivety on myrkyllinen, helposti materiaaleja läpäisevä kaasumainen yhdiste, joka voi vaikuttaa hermostoon jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Rikkivety voi olla yksi tekijä sisäilmaoireiluissa. Rikkivedyllä on tyypillinen haju, mutta pienissä pitoisuuksissa, joissa se edelleen vaikuttaa ihmisen hermostoon, haju ei ole havaittava.

Rikkivetyä voi syntyä mikrobien tuottamana kipsipitoisissa rakennusmateriaaleissa, jotka ovat hapettomassa tilassa. Tällainen tila vallitsee esimerkiksi betonin ja muovimaton välisessä kipsipitoisessa tasoitteessa tai maalatussa kipsilevyssä. Pieni alkukosteus kipsissä voi laukaista mikrobikasvuston, joka tuottaa aineenvaihdunnassaan rikkivetyä. Rikkivedyn ohella mikrobit tuottavat materiaaliin myös vettä, toisin sanoen kosteutta ilman ulkoista lähdettä.

Pienempien rikkivetypitoisuuksien toteamiseen käytettävät analysaattorit ovat isokokoisia eivätkä siten sovellu tilojen rutiininomaiseen tutkimiseen. Mikrofokus Oy on ratkaisuksi sisäilmaongelmaisten rakennusten rikkivetytutkimuksiin kehittänyt pienikokoisen ja helppokäyttöisen anturin (patenttihakemus vireillä), jolla on mahdollista todeta rikkivedyn esiintymistä hyvin pieninä pitoisuuksina. Herkkyyden lisäksi anturin etuna on myös se, että tulos saadaan pitkältä keräysajalta, eikä ainoastaan hetkellisesti. Anturi soveltuu lisäksi vuotavista/kuivuneista lattiakaivoista leviävien viemärikaasujen toteamiseen.

Tarkempia tietoja antaa erik.tutkijamme FM Simo Lehtinen 0400 475 288. Aiheesta voi lukea lisää myös teoksesta Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan (2016). Ks. luku 6.1